Respectarea drepturilor comunitatilor romanesti din statele vecine Romaniei

Respectarea drepturilor persoanelor apar?inând comunit??ilor române?ti din statele vecine României ?i necesitatea ca acestea s? se bucure de un tratament la standarde europene, cel pu?in egal cu cel oferit minorit??ilor din România, au reprezentat subiectele discutate luni, la sediul MAE, de ?eful diploma?iei Teodor Baconschi cu Knut Vollebaek, Înaltul Comisar pentru Minorit??i Na?ionale al OSCE.

“Acord?m un sprijin substan?ial minorit??ilor na?ionale, asigurând un nivel înalt de protec?ie a drepturilor acestora. Ar fi de dorit ca exemplul nostru s? fie preluat de o serie de state din regiune, în interesul racord?rii solide la normele ?i practicile europene actuale”, a subliniat în acest context ?eful diploma?iei române.

În particular, p?r?ile au apreciat necesar? reluarea activit??ii Comisiei mixte româno – ucrainene pe problemele minorit??ilor, mecanismul bilateral specializat în materie. A fost abordat? ?i problematica românilor din Serbia, ministrul Baconschi accentuând importan?a respect?rii nediferen?iate a drepturilor acestora ?i a asigur?rii accesului la serviciul religios în limba matern?.

Totodat?, cei doi oficiali au abordat ?i rezultatele Summit-ului OSCE de la Astana (1-2 decembrie 2010), contextul actual cu privire la Republica Moldova, dar ?i problematica comunit??ii rome în contextul european actual. În ceea ce prive?te Republica Moldova, partea român? a reafirmat angajamentul României de a sprijini eforturile autorit??ilor de la Chi?in?u pe calea integr?rii europene ?i consolid?rii statului de drept, democra?iei, reformelor ?i a rela?iei cu partenerii europeni ?i euro-atlantici.

via Diplomacy.ro – Ambasada Romaniei la Londra.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.