Website dedicat votului prin corespondenta al romanilor din strainatate

Romanii din strainatate ar putea vota prin corespondenta

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Baconschi, a lansat pe 9 mai 2011, pagina de internet dedicata prezentarii proiectului legii privind exercitarea prin corespondenta si dreptului de vot de catre alegatorii români cu domiciliul sau resedinta in strainatate http://votprincorespondenta.mae.ro/ un important si util instrument de informare pentru opinia publica, dar mai ales pentru beneficiarii directi ai legii – românii din afara granitelor României.

Beneficiarii acestui proiect sunt cei peste trei milioane de romani care au domiciliul sau resedinta în strainatate. Îi respect pe acesti compatrioti pentru c? ?i-au luat soarta în propriile mâni, pentru c? reprezint? un vector de ancorare a României în valorile lumii occidentale, pentru c? au contribuit printr-un efort financiar substan?ial la dezvoltarea economiei române?ti ?i pentru c? niciunul dintre ei nu s-a rupt complet de România, aducând cu ei acas? idei proaspete, valori sigure ?i o alt? viziune despre democra?ie ”, a declarat, cu aceast? ocazie, ?eful diploma?iei române.

Întregul efort asumat de Ministerul Afacerilor Externe, care a propus proiectul legii votului prin coresponden??, se înscrie într-o logic? de aprofundare a exerci?iului democratic în România ?i de respectare a dreptului constitu?ional al fiec?rui cet??ean român de a participa la selec?ia liderilor politici. „Acest proiect de lege trebuie salutat ca un progres al democra?iei române?ti, ca pe un instrument de consolidare a ideii de na?iune ?i în acela?i timp ca pe o pârghie de aprofundare a ceea ce eu numesc patriotism constitu?ional”, a eviden?iat ministrul Baconschi.

Ministrul Afacerilor Externe ?i-a ar?tat convingerea c? legea va fi salutat? masiv în rândul comunit??ilor române?ti de peste hotare ?i ?i-a exprimat speran?a c? toate partidele politice din România, indiferent de orientarea lor doctrinar?, vor sus?ine acest proiect de lege. „Îmi men?in încrederea c? facem în acest fel un demers justificat, legitim, c? venim în întâmpinarea unei a?tept?ri considerabile ?i c? vom reu?i s? îmbun?t??im în acest fel func?ionarea democra?iei în România”, a subliniat ?eful diploma?iei române.

Informa?ii suplimentare despre votul prin corespondenta

Lansarea paginii de internet dedicat? legii votului prin coresponden?? face parte din campania de comunicare a MAE pe acest subiect, prin intermediul c?reia atât cet??enii români, care ?i-au stabilit domiciliul sau re?edin?a în afara grani?elor Românei, beneficiari ai legii, cât ?i publicul din ?ar?, vor putea s? cunoasc? toate aspectele referitoare la exercitarea votului prin coresponden?? ?i vor putea în?elege noua procedur? de vot, securitatea votului lor, dar ?i m?surile anti-fraudare avute în vedere.

Este o preocupare esen?ial? a MAE de a asigura o bun? informare a publicului ?i de aceea acest subiect este tratat cu maxim? transparen?? ?i deschidere. Astfel, la 28 decembrie 2010, a fost organizat? o conferin?? de pres? pentru a marca lansarea în dezbatere public? a acestui proiect de lege, iar la 28 ianuarie 2011 a avut loc o mas? rotund? cu scopul de a dezbate subiectul în profunzime ?i constructiv, împreun? cu reprezentan?ii p?r?ilor interesate de acest proiect.

Site-ul dedicat votului prin coresponden?? a fost gândit pentru a veni în întâmpinarea utilizatorului ?i are o structur? simpl?, accesibil?, intuitiv?, punând la dispozi?ia cititorului informa?ii sintetice, pe în?elesul tuturor.

Astfel, pe lâng? textul proiectului de lege privind exercitarea prin coresponden?? a dreptului de vot de c?tre aleg?torii români cu domiciliul sau re?edin?a în str?in?tate, pe site se mai g?sesc:

  • procedura de vot prev?zut? de lege;
  • modul în care acest proiect a fost ini?iat ?i etapele legislative care trebuie parcurse;
  • recomand?rile OSCE în materie, dar ?i experien?a altor state care deja au implementat aceast? metod? de vot alternativ?;
  • beneficiarii acestei ini?iative legislative;
  • elementele de securizare a votului, eforturile pentru eliminarea fraudei electorale ?i sanc?iunile prev?zute de lege pentru votul multiplu;
  • o sec?iune special? dedicat? tuturor evenimentelor de comunicare public? pentru promovarea legii votului prin coresponden?? – to?i cei interesa?i pot reg?si informa?ii despre evenimentele organizate sau înregistr?ri video;
  • o component? interactiv? unde persoanele interesate pot interveni pentru a-?i expune punctul de vedere.

2 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.